เกร็ดความรู้ เรื่องทั่วไป

ตุลสี เทวี สตุติ

(บทสดุดีพระตุลสีเทวี)
देवी त्वं निर्मिता पूर्वमर्चितासि मुनीश्वरैः।
नमस्ते नमस्ते तुलसी पापं हर हरिप्रिये॥
เทวี ตฺวํ นิรฺมิตา ปูรฺวมรฺจิตาสิ มุนีศฺวไระ।
นมสฺเต นมสฺเต ตุลสี ปาปํ หร หริปฺริเย॥
คำอ่าน
เทวี ตวำ นิรมิตา ปูรวะมัรจิตาสิ มุนีศวะไรห์
นมัสเต นมัสเต ตุละสี ปาปำ หะระ หะริปริเย
ออกเสียงสำเนียงอินเดีย
เดวี ตวำ นิรมิตา ปูรวะมัรจิตาสิ มุนีชวะไรฮิ
นมัสเต นมัสเต ตุละสี ปาปำ ฮะระ ฮะริปริเย
คำแปล
ขอความนอบน้อมจงมีแก่ พระนางตุลสี พระผู้ทำลายบาป พระนางผู้เป็นที่โปรดปรานแห่งองค์พระหริ
พระเทวี ผู้ทรงได้รับการประดิษฐานก่อนการบูชาของยอดมุนีทั้งหลาย
มุรุเกศัน โควรทนธารี ทาส
(กิตติกร อินทรักษา)