เกร็ดความรู้ เรื่องทั่วไป

พระฤๅษีครรคะ เปิดเผยฐานะที่แท้จริงของกฤษณะ

श्रीगर्ग उवाच
आसन् वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतोऽनुयुगं तनू:।
शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत:॥

प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मज:।
वासुदेव इति श्रीमानभिज्ञा: सम्प्रचक्षते॥

बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते।
गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जना:॥

ศฺรีครฺค อุวาจ
อาสนฺ วรฺณาสฺตฺรโย หฺยสฺย คฤหฺณโต(อ)นุยุคํ ตนุะฯ
ศุกฺโล รกฺตสฺตถา ปีต อิทานีํ กฤษฺณตำ คตะฯ।

ปฺราคยํ วสุเทวสฺย กฺวจิชฺชาตสฺตฺวาตฺมชะฯ
วาสุเทว อิติ ศฺรีมานภิชฺญาะ สมฺปฺรจกฺษเตฯ।

พหูนิ สนฺติ นามานิ รูปาณิ จ สุตสฺย เตฯ
คุณกรฺมานุรูปาณิ ตานฺยหํ เวท โน ชนาะฯ।

อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดียโดยคร่าว
ชรี กัรกะ อุวาจะ
อาซัน วัรณาสฺตระโย ฮยัสยะ กริฮ์ณะโตนุยุกัม ตะนุฮุ
ชุกโล รักตัสตะทา ปีตะ อิดานีม กริชณะตาม กะตะฮะ

ปรากะยัม วะสุเดวัสยะ กวะจิช จาตัสตฺว้าตฺมะจะฮะ
วาสุเดวะ อิติ ชรีมานะภิจญาฮะ สัมประจักชะเต

บะฮูนิ ซันติ นามานิ รูปาณิ จะ สุตัสยะ เต
กุห์ณะ กัรมานุรูปาณิ ตานยะฮัม เวดะ โน จะนาฮะ

คำแปล
พระครรคมุนี ได้กล่าวขึ้น
เขานั้นปรากฏรูปในทุกยุค แปรเปลี่ยนไปเป็นสามสี
สีขาว สีแดง อีกทั้งสีเหลือง แลขณะนี้มีสีคราม
แต่ก่อนนี้ บุตรของเจ้าครั้งหนึ่งเคยเกิดแก่วสุเทพ ดังนั้นปราชญ์ผู้รู้อันกอปรด้วยโชค ได้เรียกขานเขาว่า วาสุเทพ (บุตรแห่งวสุเทพ)

ตัวข้าล่วงรู้ได้ว่า พวกเขา(กฤษณะ และพลราม)มิใช่บุคคลทั่วไป
บุตรของเจ้ามีรูป และนามที่หลากหลาย อันสอดคล้องกับคุณลักษณะ และกิจกรรมต่างๆ

ข้อความจากคัมภีร์ ศรีมัทภาควตะ ปุราณะ สกันธะที่10 อัธยายที่8 โศลกที่13,14 และ15

มุรุเกศัน โควรธนธารี ทาส
(กิตติกร อินทรักษา)