เกร็ดความรู้

ศรี วิษณุ สหัสรนามะ สโตตระ

शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम्।
प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये॥

ศุกฺลามฺพรธรํ วิษฺณุํ ศศิวรฺณํ จตุรฺภุชมฺฯ
ปฺรสนฺนวทนํ ธฺยาเยตฺ สรฺววิฆฺโนปศานฺตเยฯ।

คำอ่าน
ศุกลามพะระธะรัม วิษณุม ศะศิวัรณัม จะตุรภุชัม
ประสันนะวะทะนัม ธยาเยต สัรวะวิฆโนปะศานตะเย

อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย
ชุกลามบะระธะรัม วิชณุม ชะชิวัรณัม จะตุรบุห์จัม
ประซันนะวะดะนัม ธยาเยต สัรวะวิคโนปะชานตะเย

คำแปล
พึงเพ่งพินิจต่อพระผู้ทรงขจัดอุปสรรคทั้งปวง พระวิษณุ (พระผู้ทรงแผ่ซ่านไปทุกหนแห่ง) ผู้ทรงฉลองอาภรณ์อันสว่างไสว พระผู้มีฉวีวรรณดังดวงเดือน พระสี่กร ผู้ทรงมีพระพักตร์แห่งความเมตตาการุณย์.

ข้อความจาก ศรี วิษณุ สหัสรนามะ สโตตระ ในส่วนนำก่อนเข้าเนื้อหา สโตตระ จากในคัมภีร์มหาภารตะ อนุศาสน ปรรวะ (บรรพอันว่าด้วยหลักคำสอน)

มุรุเกศัน โควรธนธารี ทาส
(กิตติกร อินทรักษา)