เกร็ดความรู้

ศรี สังกฏนาศนะ คเณศะ สโตตรัม

(บทสรรเสริญพระคเณศผู้ขจัดอุปสรรค)
प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम्।
भक्तावासं स्मरेन्नित्यमायु:कामार्थसिद्धये॥१॥
ประณัมยะ ศิระสา เทวัม เคารีปุตรัม วินายะกัม
ภักตาวาสัม สฺมะเรนนิตยะมายุฮุ (สฺมะเรนนิตยัม อายุฮุ) กามารถะ สิทธะเย (๑)
เหล่าผู้ภักดีผู้ปรารถนาในชีวิตที่ยืนยาว ความมั่งคั่ง ความสุขทางวัตถุ แลความสำเร็จอยู่เป็นนิตย์
พึงน้อมด้วยเศียรเกล้า ซึ่งพระเทวะ พระผู้เป็นเจ้าเหนืออุปสรรค บุตรแห่งพระเคารี {1}
प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम्।
तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम्॥२॥
ประถะมัม วักระตุณฑัม จะ เอกะทันตัม ทฺวิตียะกัม
ตฤตียัม กฤษณปิงคากษัม คะชะวักตรัม จะตุรถะกัม (๒)
ลำดับแรกคือ วักรตุณฑะ (พระผู้มีงวงอันคดเคี้ยว) แลที่สองคือ เอกทันตะ (พระผู้ทรงมีงาเดียว)
ที่สามคือ กฤษณปิงคากษะ (พระผู้มีดวงเนตรสีน้ำตาลดำ) ที่สี่คชพักตร์ (พระผู้มีพระพักตร์เป็นคชสาร) {2}
लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च।
सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमम्॥३॥
ลัมโพทะรัม ปัญจะมัม จะ ษัษฐัม วิกะฏะเมวะ จะ
สัปตะมัม วิฆนะราเชนทรัม จะ ธูมระ-วรรณัม ตะถาษฏะมัม (๓)
ที่ห้าลัมโพทร (พระผู้มีอุทรใหญ่โต) แลลำดับที่หก คือ วิกฏะ (พระผู้ทรงน่าเกรงขาม)
ที่เจ็ด วิฆนราเชนทร์ (ผู้เป็นเจ้าเหนืออุปสรรค) แลธูมรวรรณ (พระผู้มีฉวีวรรณดังเมฆหมอก) เป็นลำดับที่แปด {3}
नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्।
एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्॥४॥
นะวะมัม ภาละจันทรัม จะ ทะศะมัม ตุ วินายะกัม
เอกาทะศัม คะณะปะติม ทฺวาทะศัม ตุ คะชานะนัม (๔)
ที่เก้าคือ ภาลจันทระ (พระผู้ประดับจันทร์เสี้ยวบนพระนลาฏ) แลที่สิบนั้นคือ วินายก (เจ้าแห่งอุปสรรค,พระผู้คอยนำทาง)
ที่สิบเอ็ด คณปติ (เจ้าแห่งคณะ) สิบสองนั้นคือ คชานน (ผู้มีใบหน้าคือ ช้างสาร) {4}
द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं य: पठेन्नर:।
न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिश्च जायते॥५॥
ทฺวาทะไศตานิ นามานิ ตริสันธยัม ยะฮะ ปะเฐนนะระฮะ
นะ จะ วิฆนะภะยัม ตัสยะ สัรวะสิทธิศจะ ชายะเต (๕)
อันผู้ใดที่ท่องพระนามทั้งสิบสองนี้ ในสามช่วงเวลา (เช้า,กลางวัน และในยามอาทิตย์อัสดง) จักไม่มีความกลัวต่ออุปสรรค แลเขาผู้นั้นจักบรรลุในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ {5}
विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्।
पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्॥६॥
วิทยารฺถีร ละภะเต วิทยาม ธะนารฺถีร ละภะเต ธะนัม
ปุตรารฺถีร ละภะเต ปุตราน โมกษารฺถีร ละภะเต คะติม (๖)
ปรารถนาวิชา จะได้รับซึ่งวิชา ปรารถนาเงินทอง จะได้รับซึ่งเงินทอง
ปรารถนาบุตร จะได้บุตร ปรารถนาการหลุดพ้น จะได้รับซึ่งหนทาง {6}
जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासै: फलं लभेत्।
संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय:॥७॥
ชะเปท คะณะปะติ-สฺโตตรัม ษัฏภิมารไสฮิ ผะลัม ละเภต
สัมวัตสะเรณะ สิทธิม จะ ละภะเต นาตระ สัมศายะฮะ (๗)
สวดท่อง คณปติ สโตตระ (บทสรรเสริญพระคณบดี) ในเวลาหกเดือนจะได้รับผล
และภายในหนึ่งปีนั้นจะได้บรรลุความสำเร็จ โดยมิต้องสงสัยเลย {7}
अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य: समर्पयेत्।
तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादत:॥८॥
อัษฏภฺโย พฺราหฺมะเณภยัศจะ ลิขิตวา ยะฮะ สะมัรปะเยต
ตัสยะ วิทยา ภะเวต สัรวา คะเณศัสยะ ประสาทะตะฮะ (๘)
ผู้ที่เขียน(บทสรรเสริญนี้)แก่พราหมณ์แปดองค์นั้น
เขาจักได้รับวิชา แลความเมตตาทั้งหมดจากพระคเณศ พระองค์นั้น {8}
॥इति श्री नारदपुराणे संकटविनाशनं श्रीगणपतिस्तोत्रं संपूर्णम्॥
อิติ ศรี นาระทะปุราเณ สังกะฏะวินาศะนัม ศรี คะณะปติ สโตตรัม สัมปูรณัม
ด้วยประการฉะนี้ บทสรรเสริญพระศรีคเณศ ผู้ขจัดอุปสรรค ในศรี นารทปุราณะได้สมบูรณ์แล้ว
***ในส่วนของโศลกที่ 5 หลายแห่งสวดไปในอีกแบบว่า
द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं य: पठेन्नर:।
न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो॥
ทฺวาทะไศตานิ นามานิ ตริสันธยัม ยะฮะ ปะเฐนนะระฮะ
นะ จะ วิฆนะภะยัม ตัสยะ สัรวะสิทธิกะรัม ประโภ
อันผู้ใดที่ท่องพระนามทั้งสิบสองนี้ ในสามช่วงเวลา (เช้า,กลางวัน และในยามอาทิตย์อัสดง) เข้าผู้นั้นจักไม่มีความกลัวต่ออุปสรรค เนื่องจากพระผู้เป็นเจ้า ผู้กระทำซึ่งความสำเร็จทั้งปวง
มุรุเกศัน เทวี อุปาสกะ
(กิตติกร อินทรักษา)