เกร็ดความรู้

ศรี พุทธาวตาร สตุติ

(บทสดุดีอวตารรูปแห่งปราชญ์ผู้ตื่นรู้) निन्दसि यज्ञविधेरहह श्रुतिजातं सदयहृदय-दर्शित-पशुघातम्। केशव धृतबुद्धशरीर जय जगदीश हरे॥ นินฺทสิ ยชฺญวิเธรหห ศฺรุติชาตํ สทยหฤทย-ทรฺศิต-ปศุฆาตมฺฯ เกศว ธฤตพุทฺธศรีร ชย ชคทีศ หเรฯ। คำอ่าน นินทะสิ ยัชญะวิเธระหะหะ ศฺรุติชาตัม สะทะยะ หฤทะยะ ทรรศิตะ ปะศุฆาตัม เกศะวะ ธฤตะพุทธะ ศะรีระ ชะยะ ชะคะทีศะ หะเร อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย นินดะสิ ยัจญะ วิเธระฮะฮะ ชฺรุติจาตัม สะดะยะ ฮริดะยะ ดัรชิตะ ปะชุ คาตัม เกชะวะ ธริตะบุดดห์ะ ชะรีระ จะยะ จะกะดีชะ ฮะเร คำแปล ชัยชนะพึงมีแด่ พระหริ ผู้ชคทีศ (พระผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งแหล่งหล้า) พระเกศวะ […]

เกร็ดความรู้

ศรี พุทธาวตาร สโตตระ

(บทสดุดีอวตารรูปปราชญ์ผู้ตื่นรู้) अपापविद्धो युवसंशुद्धो बुद्ध एषस्त्वं ह्यसि। विठ्ठलनामा यः शुभधाम्ना तारकः स त्वं ह्यसि॥ อปาปวิทโธ ยุวสํศุทฺโธ พุทฺธ เอษสฺตฺวํ หฺยสิฯ วิฐฺฐลนามา ยะ ศุภธามฺนา ตารกะ ส ตฺวํ หฺยสิฯ। คำอ่าน อะปาปะวิทโธ ยุวะสัมศุทโธ พุทธะ เอษัสตฺวัม หฺยะสิ วิฐฐะละนามา ยะห์ ศุภะธามนา ตาระกะห์ สะ ตฺวัม หฺยะสิ คำแปล แน่นอนแล้วว่า พระองค์ผู้นั้น ทรงเป็นผู้ตื่นรู้ ผู้ทรงเยาว์วัย แลพิสุทธิ์ ทรงห่างไกลแล้วจากบาป ด้วยเหตุนี้ พระองค์ผู้ทรงเรืองรองดังดวงดารานั้น ยังทรงนามว่า วิฐฐละ (พระผู้ลุแล้วถึงสำนึกของผู้ขลาดเขลา แลผู้ยากไร้) ข้อความจาก ทศาวตาร สฺโตตระ อันประพันธ์โดย […]

เกร็ดความรู้ เทวะตำนาน

ศรีวิฐฐละ แห่ง ปัณฒรปูร

พระวิฐฐละ (विठ्ठल/Vitthala) หรือ วิโฐพา (विठोबा/Vithoba) และในอีกพระนาม ปาณฑุรังคะ (पांडुरंग/Panduranga) ทรงเป็นภาคปรากฏหนึ่ง ของ ศรีกฤษณะ (श्रीकृष्ण/Sri Krishna) ในเมือง ปัณฒรปูร (पंढरपूर/Pandharpur)ในเขต โสลาปูร (सोलापूर/Solapur)ของรัฐมหาราษฏร ( महाराष्ट्र/Maharashtra) หรือ เขตของชาว มราฐา (मराठा/Maratha) *ผู้พูดภาษามราฐี (मराठी/Marathi) พระวิฐฐละ ทรงเป็นที่เครพศรัทธากันในหมู่ชาวอินเดีย(เฉพาะที่เป็นฮินดูนะครับ)ทางตอนใต้ ตั้งแต่ มหาราษฏร ในอินเดียตอนกลาง เตลังคณา ลงมายัง อานธรประเทศ ของชาวเตลุคุ และ กรรนาฏกะ ของชาวกันนฑิคะ และทางตอนเหนือของรัฐตมิฬนาฑุ ของชาวตมิฬ ตำนานท้องถิ่นกล่าวว่า พระกฤษณะ (श्रीकृष्ण/Sri Krishna) ทรงมาพบกับ สาวกรูปหนึ่งนาม ปุณฑริก (भक्त पुंडलिक/ Bhakta Pundalik) ปุณฑริก เป็นหนุ่มยากจน อาศัยอยู่ในบ้านไม้เล็กๆ กับ […]

เทวะตำนาน

นารายณํ นมสฺกฤตฺย นรํ ไจว นโรตฺตมมฺ

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् | देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् || นารายณํ นมสฺกฤตฺย นรํ ไจว นโรตฺตมมฺฯ เทวีํ สรสฺวตีํ วฺยาสํ ตโต ชยมุทีรเยตฺฯ। คำอ่าน นารายะณัม นะมัสกฤตฺยะ นะรัม ไจวะ นะโรตตะมัม เทวีม สะรัสวะตีม วฺยาสัม ตะโต ชะยะมุทีระเยต อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย นารายะณัม นะมัสกริตยะ นะรัม ไจวะ นะโรตตะมัม เดวีม สะรัสวะตีม วฺยาซัม ตะโต จะยะมุดีระเยต คำแปล พึงกระทำการนอบน้อมซึ่งพระนารายณ์ แลองค์นร ผู้เป็นเลิศในหมู่นรชาติ อีกทั้งพระเทวีสรัสวตี แลพระวยาส จากนั้นจึงประกาศเผยแพร่เรื่องราวอันมีชัยนี้ (คือ มหาภารตะ) หมายเหตุ พระนร […]

เกร็ดความรู้

ศีตลา เทวี ธฺยานะ มนตระ ตถา ศีตลา เทวี สตุติ

(บทสมาธิระลึกถึงพระศีตลาเทวี และบทสดุดี) वन्देऽहं शीतलां-देवीं रासभस्थां दिगम्बराम्। मार्जनी कलशोपेतां शूर्पालङ्कृतमस्तकाम्॥ วันเท(อ)หํ ศีตลำ เทวีํ ราสภสฺถำ ทิคมฺพรามฺฯ มารฺชนี กลโศเปตำ ศูรฺปาลํกฤตมสฺตกามฺฯ। คำอ่าน วันเทฮัม ศีตะลาม เทวีม ราสะภัสถาม (ราสะภะ-สฺถาม) ทิคัมพะราม มารชะนี กะละโศเปตาม ศูรปาลังกฤตะ มัสตะกาม อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย วันเดฮัม ชีตะลาม เดวีม ราสะภะ สฺถาม ดิกัมบะราม มารจะนี กะละโชเปตาม ชูรปาลังกริตะ มัสตะกาม คำแปล ข้าพเจ้าขอน้อมไหว้ซึ่ง พระศีตลาเทวี (พระเทวีผู้ทรงความเยือกเย็น คือ ธาตุเย็นในการบรรเทา ปัดเป่าซึ่งอาการของโรค อันเกิดจากความร้อนในร่างกาย) พระผู้ทรงประทับบนลา พระนางผู้ทรงนุ่งลมห่มทิศ (ทรงเปลือยเปล่า) พระผู้ทรงถือซึ่งกลศ (หม้อน้ำ) แลพัด/ไม้กวาด พระผู้ทรงมีบุ้งกี๋ประดับไว้อยู่เหนือพระเศียร หมายเหตุ […]

เทวะตำนาน

พระแม่ศีตลา พระเทวีผู้ขจัดโรคด้วยความเย็น

พระแม่ศีตลา (शीतला / Sheetala) ทรงเป็นเทวีท้องถิ่นของอินเดียภาคเหนือ และมีการเคารพสักการะอยู่บ้างทางตอนใต้ของอินเดีย ทรงเป็นเทวีแห่งโรคผิวหนังต่างๆ มีความเชื่อว่า ทรงเป็นผู้ก่อเกิดโรคด้วยความโกรธกริ้วของพระนาง และเป็นผู้รับรักษาโรคเอง เช่นเดียวกับความเชื่อเจ้าแม่ท้องถิ่นต่างๆของอินเดียใต้ ตำนานของพระนางมีอยู่ว่า ครั้งหนึ่ง ชวราสุระ (ज्वरासुर / Jwarasura) อสูรแห่งความเจ็บไข้ได้ป่วย (ชวระ -การเจ็บไข้ได้ป่วย) ได้สร้างความเดือดร้อนไปทั่วปฐพี่ เหล่ามุนี นักสิทธิ์ทั้งหลายจึงสวดภาวนาถึง พระทุรคา (दुर्गा / Durga) หรือ กาตยายนี (कात्यायनी / Katyayani)ให้ทรงขจัดโรคภัยทั้งปวงที่กำลังระบาด จากชวราสูร พระทุรคาจึงทรงอวตารมาในนาม ศีตลา อันหมายถึง พระนางผู้ทรงความเยือกเย็น โดยพระนามมาจากศัพท์สันสกฤตว่า ศีตละ หมายถึง ความหนาว,ความเย็น ทรงขจัดปัดเป่าโรคร้าย และทรงกำราบชวระลงได้. ส่วนตำนานท้องถิ่นกล่าวว่า พระนางศีตลา ทรงอุบัติขึ้นจากกองเพลิงยัชญะขององค์พรหมา (ब्रह्मा / Brahma) พระพรหมาทรงประทานเมล็ดถั่วแก่พระนาง และอำนวยพรแก่พระนางให้เป็นที่เครพศรัทธา พระนางทรงตรัสขอมิตรสหายจากพระพรหมา พระพรหมาทรงให้ ชวระ ผู้กำเนิดจากพระเสโทของพระศิวะเป็นมิตรสหาย […]

เกร็ดความรู้

ทำอย่างไรถึงจะเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้า?

ในวันนี้เราก็จะมาตอบคำถามที่ทุกคนสงสัย และเคยถามกันเข้ามา นั้นคือ คำถามที่ว่า ทำอย่างไรถึงจะเข้าถึงพระเป็นเจ้า หรือ เทพที่ตนสักการะบูชาอยู่ ซึ่งคำตอบของคำถามนี้ พระกฤษณะทรงเคยตรัสตอบไว้ด้วยพระองค์เอง ณ ทุ่งกุรุเกษตร ในยุคที่แล้ว (ทวาปรยุค) หรือ เมื่อห้าพันกว่าปีก่อน ซึ่งพระฤๅษีวยาสผู้เป็นรูปอวตารหนึ่งของพระภควานเอง ได้รวบรวมเป็นคัมภีร์ ศรีมัทภควัทคีตา หรือ คีโตปนิษัท เผยแพร่ต่อชนทั้งหลายในเวลาต่อมา ถึงหนทางในการเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้า อันประกอบด้วยหลักปุรุษารถะ และโยคะในรูปแบบต่างๆ ในการเข้าถึงพระเป็นเจ้า อันเป็นจุดสูงสุดของชีวิต ตามหลักปุรุษารถะนั้น ในการณ์นี้ ผมจึงขอยกข้อความพระดำรัส ของพระอุตตมะ บุรุษ ในการตอบข้อสงสัยนี้ ซึ่งผมจะยกมาเพียง โศลกเดียวในการตอบคำถามนี้ ซึ่งผมเห็นว่ามีใจความสำคัญ และเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ผู้ศรัทธา และผู้ปรนนิบัติบูชาชาวไทย อันพระดำรัสแห่งพระศรีบดีนี้ ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ศรีมัทภควัทคีตา อัธยายที่ 18 (โมกษสันยาสโยค หลักว่าด้วยการสละซึ่งเป็นหนทางแห่งโมกษะ) โศลกที่66 ดังนี้ सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा […]

เกร็ดความรู้ เทวะตำนาน

พระราหู และพระเกตุ

พระราหู และพระเกตุนั้นมิใช่พระเคราะห์แท้ แต่เป็นบุคลาธิษฐานของเงาที่ทับซ้อนกันระหว่าง โลก,พระอาทิตย์ และพระจันทร์ ซึ่งก่อให้เกิดคราส จัดเป็นอุปเคราะห์ ราหูนั้นทรงเป็นพระเคราะห์แห่ง โรคภัย ความเฉื่อยชา และความเกียจคร้าน ถือเป็นบาปเคราะห์ มีกำลังในเวลากลางคืน ใช้เวลาในการโคจรครบทุกราศี เป็นเวลา 18 ปี และโคจรต่างจากพระเคราะห์อื่นๆ โดย ราหู และเกตุจะโคจรตามเข็มนาฬิกา ในขณะที่พระเคราะห์อื่นโคจรทวนเข็มนาฬิกา ราหูนั้นเป็นมิตรกับ เสาร์,พุธ และศุกร์ เป็นศัตรูกับ อาทิตย์,จันทร์ และอังคาร เป็นกลางกับ พฤหัสบดี สีประจำพระเคราะห์ คือ สีเข้ม เช่น สีน้ำเงิน,สีกรมท่า,สีดำ และสีหมอก อัญมณีประจำพระเคราะห์ คือ โกเมนสีส้ม หรือ พลอยสีส้ม การทำให้พระราหูโปรดปรานจึงต้องถวาย ภูษาภรณ์สีเข้ม เช่น น้ำเงิน ดำ เทาดำ และสีหมอก พลอยสีส้ม อีกทั้งในตำราของทางอินเดียใต้ยังได้กล่าวถึง การถวายดอกมนทาระ (เสี้ยวดอกขาว ในสกุลชงโค) อีกด้วย เสริมด้วยการสวมชุดสีเข้ม […]

เกร็ดความรู้

ศรี มหาลักษมี อัษฏกัม อัษฏกะ โศลก(ที่8)

(บทสรรเสริญพระศรีมหาลักษมี8บท บทคาถาที่8) श्वेताम्बरधरे देवि नानालङ्कारभूषिते। जगत्स्थिते जगन्मातर् महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते॥ เศฺวตามฺพรธเร เทวิ นานาลงฺการภูษิเตฯ ชคตฺสฺถิเต ชคนฺมาตรฺ มหาลกฺษมิ นโม(อ)สฺตุ เตฯ। คำอ่าน เศฺวตามพะระธะเร เทวิ นานาลังการะภูษิเต ชคัต-สฺถิเต ชะคันมาตัร มะหาลักษมิ นะโมสตุ เต อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย เชฺวตามบะระธะเร เดวิ นานาลังการะภูชิห์เต จะกัตสฺทิเต จะกันมาตัร มะฮาลักชมิ นะโมสตุ เต คำแปล พระเทวี พระผู้ทรงเศวตามพร (ภูษาภรณ์สีขาวสะอาด) พระผู้ประดับตกแต่งแล้วด้วยเครื่องอลงกรณ์ต่างๆ พระผู้สถิตยังพื้นพิภพ พระมารดาแห่งแหล่งหล้า ข้าแต่พระมหาลักษมี ขอความนอบน้อมมีแด่พระองค์เทอญ. มุรุเกศัน โควรธนธารี ทาส (กิตติกร อินทรักษา)

เกร็ดความรู้

ศรี มหาลักษมี อัษฏกัม สัปตมะ โศลก(ที่7)

(บทสรรเสริญพระศรีมหาลักษมี8บท บทคาถาที่7) पद्मासनस्थिते देवि परब्रह्मस्वरूपिणि। परमेशि जगन्मातर् महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते॥ ปทฺมาสนสฺถิเต เทวิ ปรพฺรหฺมสฺวรูปิณิฯ ปรเมศิ ชคนฺมาตรฺ มหาลกฺษมิ นโม(อ)สฺตุ เตฯ। คำอ่าน ปัทมาสะนัสถิเต เทวิ ปะระพฺรหฺมะ-สฺวรูปิณิ ปะระเมศิ ชะคันมาตัร มะหาลักษมิ นะโมสตุ เต อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย ปัดมาสะนัสถิเต เดวิ ปะระบฺรฮฺมัสวะรูปิณิ ปะระเมชิ จะกันมาตัร มะฮาลักชมิ นะโมสตุ เต คำแปล พระนางเจ้าผู้ทรงประทับบนปัทมาสนะ (พระอาสน์รูปดอกบัว) พระเทวี พระผู้เป็นรูปแห่งบรมพรหม (พระเป็นเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ ไร้ซึ่งจุดเริ่มต้น แลจุดสิ้นสุด) พระปรเมศี (พระนางเจ้าผู้เป็นใหญ่สุด) พระผู้มารดาแห่งโลกหล้า ข้าแต่พระมหาลักษมี ขอความนอบน้อมมีแด่พระองค์เทอญ. มุรุเกศัน โควรธนธารี ทาส (กิตติกร อินทรักษา)