เกร็ดความรู้

ข้อความจากโศลกแรกของบท ศรี คณนายกาษฏกัม

एकदन्तं महाकायं तप्तकाञ्चनसन्निभम्। लम्बोदरं विशालाक्षं वन्देऽहं गणनायकम्॥ เอกทนฺตํ มหากายํ ตปฺตกาญฺจนสนฺนิภมฺ। ลมฺโพทรํ วิศาลากฺษํ วนฺเท(อ)หํ คณนายกมฺ॥ คำอ่าน เอกะทันตำ มะหากายำ ตัปตะกาญจะนะสันนิภัม ลัมโพทะรำ วิศาลากษำ วันเท’ฮำ คะณะนายะกัม อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย เอกะดันตำ มะฮากายำ ตัปตะกาญจะนะซันนิภำ ลัมโบดะรำ วิซาลากชำ วันเด’ฮำ กห์ะณะนายะกัม […]

เกร็ดความรู้ เรื่องทั่วไป

บทโศลกสวดสาธยายถึงพระเทวี เพื่อการคุ้มครองจากพระเทวี

भीमाक्षि भीषणे देवि सर्वभूतभयङ्करि। करालि विकरालि च कामेश्वरि नमोऽस्तु ते॥ ภีมากฺษิ ภีษเณ เทวิ สรฺวภูตภยงฺกริ। กราลิ วิกราลิ จ กาเมศฺวริ นโม(อ)สฺตุ เต॥ #คำอ่าน ภีมากษิ ภีษะเณ เทวิ สรรวะภูตะ-ภะยังกะริ กะราลิ วิกะราลิ จะ กาเมศวะริ นะโมสตุ […]