เกร็ดความรู้

ข้อความจากโศลกแรกของบท ศรี คณนายกาษฏกัม

एकदन्तं महाकायं तप्तकाञ्चनसन्निभम्। लम्बोदरं विशालाक्षं वन्देऽहं गणनायकम्॥ เอกทนฺตํ มหากายํ ตปฺตกาญฺจนสนฺนิภมฺ। ลมฺโพทรํ วิศาลากฺษํ วนฺเท(อ)หํ คณนายกมฺ॥ คำอ่าน เอกะทันตำ มะหากายำ ตัปตะกาญจะนะสันนิภัม ลัมโพทะรำ วิศาลากษำ วันเท’ฮำ คะณะนายะกัม อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย เอกะดันตำ มะฮากายำ ตัปตะกาญจะนะซันนิภำ ลัมโบดะรำ วิซาลากชำ วันเด’ฮำ กห์ะณะนายะกัม คำแปล ข้าพเจ้าวันทาซึ่งพระคณนายก พระผู้ทรงพระทนต์เดียว พระผู้ทรงมีกายใหญ่โต พระผู้ทรงเรืองอร่ามดังทองคำ พระผู้ทรงมีพระอุทรอันมหึมา พระผู้ทรงมีพระเนตรกลมโต แจกคำศัพท์ – คณะ (ในที่นี้หมายถึงเหล่าบริวารแห่งองค์พระศิวะ) – นายกะ (ผู้เป็นนาย) – เอกะ (เลขจำนวนนับ หนึ่ง) – ทันตะ (ฟัน หรือ งา) – มหะ/มหา […]

เกร็ดความรู้ เรื่องทั่วไป

บทโศลกสวดสาธยายถึงพระเทวี เพื่อการคุ้มครองจากพระเทวี

भीमाक्षि भीषणे देवि सर्वभूतभयङ्करि। करालि विकरालि च कामेश्वरि नमोऽस्तु ते॥ ภีมากฺษิ ภีษเณ เทวิ สรฺวภูตภยงฺกริ। กราลิ วิกราลิ จ กาเมศฺวริ นโม(อ)สฺตุ เต॥ #คำอ่าน ภีมากษิ ภีษะเณ เทวิ สรรวะภูตะ-ภะยังกะริ กะราลิ วิกะราลิ จะ กาเมศวะริ นะโมสตุ เต #คำแปล พระนางผู้ทรงมีดวงเนตรอันน่าสะพึงกลัว พระเทวีผู้ทรงความน่าเกรงขาม พระนางผู้ทรงยังทำให้เหล่าภูตผีทั้งปวง/ทุกสรรพสิ่งต่างหวาดกลัว พระนางผู้ทรงความน่ากลัว พระนางผู้ทรงความน่าสะพึงกลัวยิ่ง (และ) ขอความนอบน้อมจงมีแก่พระองค์ พระกาเมศวรี (พระนางผู้เป็นเจ้าแห่งความปรารถนา) *บทโศลกจาก ศรี กามาขยา สโตตระ โศลกที่4 ผมมักสวดโศลกดังกล่าวในยามที่ผมรู้สึกกลัว หรือ มีภัย และระลึกพระพักตร์แห่งพระแม่ในยามทรงพระอารมณ์รุนแรง หรือ พระพักตร์อันแดงกล่ำของพระแม่มุณฑกะกัณณิ แห่ง มยิลาปปูร ภาพประกอบ: […]