เกร็ดความรู้

ศรี พุทธาวตาร สโตตระ

(บทสดุดีอวตารรูปปราชญ์ผู้ตื่นรู้)

अपापविद्धो युवसंशुद्धो बुद्ध एषस्त्वं ह्यसि।
विठ्ठलनामा यः शुभधाम्ना तारकः स त्वं ह्यसि॥

อปาปวิทโธ ยุวสํศุทฺโธ พุทฺธ เอษสฺตฺวํ หฺยสิฯ
วิฐฺฐลนามา ยะ ศุภธามฺนา ตารกะ ส ตฺวํ หฺยสิฯ।

คำอ่าน
อะปาปะวิทโธ ยุวะสัมศุทโธ พุทธะ เอษัสตฺวัม หฺยะสิ
วิฐฐะละนามา ยะห์ ศุภะธามนา ตาระกะห์ สะ ตฺวัม หฺยะสิ

คำแปล
แน่นอนแล้วว่า พระองค์ผู้นั้น ทรงเป็นผู้ตื่นรู้ ผู้ทรงเยาว์วัย แลพิสุทธิ์ ทรงห่างไกลแล้วจากบาป
ด้วยเหตุนี้ พระองค์ผู้ทรงเรืองรองดังดวงดารานั้น ยังทรงนามว่า วิฐฐละ (พระผู้ลุแล้วถึงสำนึกของผู้ขลาดเขลา แลผู้ยากไร้)

ข้อความจาก ทศาวตาร สฺโตตระ อันประพันธ์โดย ศรี วาสุเทวานันทะ สรัสวตี (ค.ศ.1854-1914) ผู้ได้รับการยกย่องเป็นรูปอวตารของพระทัตตาเตรยะ

หมายเหตุ
วิฐฐละ ยังเป็นพระนามหนึ่งของพระกฤษณะอันมีชื่อเสียง และเป็นที่สักการะบูชายิ่งในเมืองปัณฒรปุระ ในรัฐมหาราษฏระ ทางตอนกลางของอินเดีย โดยปรากฏในรูปเท้าสะเอว ด้วยพระหัตถ์ทั้งสอง และทรงกุณฑลรูปมัจฉา.
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พระวิฐฐละ แห่งปัณฒรปุระ
https://www.facebook.com/102358965055068/posts/215235807100716/?sfnsn=mo

มุรุเกศัน โควรธนธารี ทาส
(กิตติกร อินทรักษา)