เกร็ดความรู้

ศรี มหาลักษมี อัษฏกัม ประถม โศลก(ที่1)

(บทสรรเสริญพระศรีมหาลักษมี 8บท คาถาบทแรก)

नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते।
शङ्ख-चक्र-गदाहस्ते महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते॥

นมสฺเต(อ)สฺตุ มหามาเย ศฺรีปีเฐ สุรปูชิเต।
ศฺงข-จกฺร-คทาหสฺเต มหาลกฺษมิ นโม(อ)สฺตุ เต॥

คำอ่าน
นะมัสเตสตุ มะหามาเย ศรีปีเฐ สุระปูชิเต
ศังขะ-จักระ-คะทาหัสเต มะหาลักษมิ นะโมสตุ เต

อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย
นะมัสเตสตุ มะฮามาเย ชรีปีเฐ สุระปูจิเต
ชังคะ-จักระ-กะดาฮัสเต มะฮาลักชมิ นะโมสตุ เต

คำแปล
อันความนอบน้อมมีแด่พระองค์ พระมหามายา (พระนางผู้ทรงพลังอำนาจยังให้ทุกสรรพสิ่งหลงใหล ตกอยู่ในพลังอำนาจอันเรียกว่า มายา ของพระองค์) พระผู้ประทับบนแท่นพระอาสน์อันศักดิ์สิทธิ์ พระผู้ที่ได้รับการบูชาโดยเหล่าสุระ (ทวยเทพ)
พระนางผู้ทรงสังข์,จักร แลคทาในพระหัตถ์ ข้าแต่พระมหาลักษมี ขอความนอบน้อมมีแด่พระองค์เทอญ.

มุรุเกศัน เทวี อุปาสกะ
(กิตติกร อินทรักษา)