เกร็ดความรู้ เรื่องทั่วไป

ศรี คุรุมรุตปุราธีศะ ทศกะ สโตตรัม นวกโศลก

(บทสรรเสริญ10บทแห่งพระคุรุมรุตปุราธีศะ บทที่9) धृतसुदर्शनं कृष्णमच्युतं विजयसारथिं गीतसारसम्। पशुपगोपिकानर्तनप्रियं गुरुमरुत्पुराधीशमाश्रये॥ ธฤตสุทรฺศนํ กฤษฺณมจฺยุตํ วิชยสารถิํ คีตสารสมฺฯ ปศุปโคปิกานรฺตนปฺริยํ คุรุมรุตฺปุราธีศมาศฺรเยฯ। คำอ่าน ธฤตะ สุทัรศะนัม กฤษณะมัจยุตัม วิชะยะสาระถิม คีตาสาระสัม ปะศุปะ-โคปิกา-นัรตะนะปริยัม คุรุมะรุตปุราธีศะมาศระเย อ่านออกเสียงอินเดียโดยคร่าว ทริตะ สุดัรชะนัม กริชณะมัจยุตัม วิจะยะซาระถิม กีห์ตา ซาระซัม ปะชุปะ โคปิกา นัรตะนะปริยัม กุรุมะรุตปุราธีชะมาชระเย คำแปลบทที่เก้า กฤษณะผู้ซึ่งไม่เสื่อมสูญ พระผู้ทรงจักรสุทรรศนะ พระผู้เป็นสารถีแก่ท้าววิชัย (อรชุน) พระผู้ทรงเปรียบดั่งทะเลแห่งบทคีต (คำสอนศักดิ์สิทธิ์) พระผู้ทรงโปรดปรานในการร่ายรำกับเหล่าโคปิกา แลปศุปาลัน ข้าแต่พระคุรุมรุตปุราธีศ ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระองค์เป็นที่พึ่ง. หมายเหตุ คุรุมรุตปุระ หรือ คุรุวายุปุระ หมายถึง เมืองคุรุวายูร ในเกรละ ทางตอนใต้ของอินเดีย ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระคุรุวายุปุราธีศ หรือ คุรุวายูรัปปัน […]

เกร็ดความรู้ เรื่องทั่วไป

ศรี คุรุมรุตปุราธีศะ ทศกะ สโตตรัม อัษฏกโศลก

(บทสรรเสริญ10บทแห่งพระคุรุมรุตปุราธีศะ บทที่8) वरहलायुधं रोहिणीसुतं गिरिधराग्रजं रामदैवतम्। गजगणप्रियं धीमतां वरं गुरुमरुत्पुराधीशमाश्रये॥ วรหลายุธํ โรหิณีสุตํ คิริธราคฺรชํ รามไทวตมฺฯ คชคณปฺริยํ ธีมตำ วรํ คุรุมรุตฺปุราธีศมาศฺรเยฯ। คำอ่าน วะระหะลายุธัม โรหิณีสุตัม คิริธะราคระชัม รามะไทวะตัม คะชะคะณะ ปริยัม ธีมะตาม วะรัม คุรุมะรุตฺปุราธีศะมาศระเย อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดียโดยคร่าว วะระฮะลายุธัม โรหิณีสุตัม กิห์ริธะรากระจัม รามะไดวะตัม กห์ะจะกะณะ ปริยัม ธีมะตาม วะรัม กุรุมะรุตปุราธีชะมาชระเย คำแปล องค์รามผู้ทรงทิพยภาวะ พระผู้ทรงคันไถอันยอดเยี่ยม ผู้เป็นบุตรแห่งพระนางโรหิณี พระเชษฐาในองค์พระคิริธร พระผู้เป็นที่รักไคร่ในโขลงช้าง พระผู้ทรงความปราดเปรื่อง แลทรงประเสริฐยิ่ง ข้าแต่พระคุรุมรุตปุราธีศ ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระองค์เป็นที่พึ่ง. หมายเหตุ คุรุมรุตปุระ หรือ คุรุวายุปุระ หมายถึง เมืองคุรุวายูร ในเกรละ […]

เกร็ดความรู้ เรื่องทั่วไป

ศรี คุรุมรุตปุราธีศะ ทศกะ สโตตรัม ษัษฐโศลก

(บทสรรเสริญ10บทแห่งพระคุรุมรุตปุราธีศะ บทที่6) भृगुकुलोद्भवं रामनामकं सुगुणभासुरं रेणुकात्मजम्। नृवरतापसं केरळाधिपं गुरुमरुत्पुराधीशमाश्रये॥ ภฤคุกุโลทฺภวํ รามนามกํ สุคุณภาสุรํ เรณุกาตฺมชมฺฯ นฤวรตาปสํ เกรฬาธิปํ คุรุมรุตฺปุราธีศมาศฺรเยฯ। คำอ่าน ภฤคุกุโลทภะวัม รามะนามะกัม สุคุณะ ภาสุรัม เรณุกาตมะชัม นฤวะระ ตาปะสัม เกระฬาธิปัม คุรุมะรุตปุราธีศะมาศระเย อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย บฺริกุ กุโล้ดภะวัม รามะนามะกัม สุกุห์ณะ ภาสุรัม เรณุก้าตฺมะจัม นฺริวะวะระ ตาปะซัม เกระลาธิปัม กุรุมะรุตปุราธิชะมาชฺระเย คำแปล พระผู้ทรงมีนามว่า ราม ผู้อุบัติถือกำเนิดขึ้นในตระกูลแห่งพระภฤคุ ผู้ทรงเรืองรองด้วยคุณธรรม พระผู้ทรงถือกำเนิดแด่พระนางเรณุกา พระผู้ทรงเป็นประมุขแห่งเหล่าดาบส ผู้เป็นเจ้าเหนือเกรละ ข้าแต่พระคุรุมรุตปุราธีศ ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระองค์เป็นที่พึ่ง. หมายเหตุ คุรุมรุตปุระ หรือ คุรุวายุปุระ หมายถึง เมืองคุรุวายูร ในเกรละ ทางตอนใต้ของอินเดีย […]

เกร็ดความรู้ เรื่องทั่วไป

ศรี คุรุมรุตปุราธีศะ ทศกะ สโตตรัม ปัญจมโศลก

(บทสรรเสริญ10บทแห่งพระคุรุมรุตปุราธีศะ บทที่5) चरितविश्रुतं वामनाकृतिं परमपुरुषं यागसाधकम्। परपदप्रदं पापनाशकं गुरुमरुत्पुराधीशमाश्रये॥ จริตวิศฺรุตํ วามนากฤติํ ปรมปุรุษํ ยาคสาธกมฺฯ ปรปทปฺรทํ ปาปนาศกํ คุรุมรุตฺปุราธีศมาศฺรเยฯ। คำอ่าน จะริตะวิศรุตัม วามะนากฤติม ปะระมะปุรุษัม ยาคะสาธะกัม ปะระปะทะ ประทัม ปาปะนาศะกัม คุรุมะรุตปุราธีศะมาศระเย อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย จะริตะวิชรุตัม วามะนากริติม ปะระมะปุรุชัม ยากะสาธะกัม ปะระปะดะ ประดัม ปาปะนาชะกัม กุรุมะรุตปุราธีชะมาชระเย คำแปล พระผู้ทรงรูปแบบแห่งวามน (คนแคระ) ผู้ซึ่งเรื่องราวของพระองค์เป็นที่รู้จักกันดีแล้ว พระบรมบุรุษ (ผู้ทรงเป็นเลิศในหมู่บุรุษ) ผู้ยังให้ยาคะเสร็จสมบูรณ์ พระผู้ประทานซึ่งการหลุดพ้น ผู้ทรงทำลายซึ่งบาป ข้าแต่พระคุรุมรุตปุราธีศ ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระองค์เป็นที่พึ่ง. หมายเหตุ คุรุมรุตปุระ หรือ คุรุวายุปุระ หมายถึง เมืองคุรุวายูร ในเกรละ ทางตอนใต้ของอินเดีย ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระคุรุวายุปุราธีศ หรือ […]

เกร็ดความรู้ เรื่องทั่วไป

ศรี คุรุมรุตปุราธีศะ ทศกะ สโตตรัม จตุรถโศลก

(บทสรรเสริญ10บทแห่งพระคุรุมรุตปุราธีศะ บทที่4) वरदमीश्वरं नरसिंहकं वपुषि भीकरं पुण्यपूरकम्। सुरगणावृतं भक्तवत्सलं गुरुमरुत्पुराधीशमाश्रये॥ วรทมีศฺวรํ นรสิํหกํ วปุษิ ภีกรํ ปุณยปูรกมฺฯ สุรคณาวฤตํ ภกฺตวตฺสลํ คุรุมรุตฺปุราธีศมาศฺรเยฯ। คำอ่านไทย วะระทะมีศวะรัม นะระสิงหะกัม วะปุษิ ภีกะรัม ปุณยะปูระกัม สุระคะณาวฤตัม ภักตะวัตสะลัม คุรุมะรุตปุราธีศะมาศระเย อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย วะระดะมีชวะรัม นะระซิงฮะกัม วะปุชิห์ ภีกะรัม (บีห์กะรัม) ปุณยะปูระกัม สุระกห์ะณาวฺริตัม ภักตะวัตสะลัม กุรุมะรุตปุราธีศะมาชระเย คำแปล พระนรสิงห์ พระผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งการตอบสนองซึ่งความปรารถนาของสาวก พระผู้ทรงความสง่างาม อย่างน่าอัศจรรย์ แลยังให้เกิดซึ่งความหวาดกลัว พระผู้ทรงเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์ พระผู้ทรงเป็นที่รักของผู้อุทิศตนเสียสละด้วยความภักดี ผู้ห้อมล้อมแล้วด้วยเหล่าทวยเทพ ข้าแต่พระคุรุมรุตปุราธีศ ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระองค์เป็นที่พึ่ง. หมายเหตุ คุรุมรุตปุระ หรือ คุรุวายุปุระ หมายถึง เมืองคุรุวายูร ในเกรละ […]

เกร็ดความรู้ เรื่องทั่วไป

ศรี คุรุมรุตปุราธีศ ทศกะ สโตตรัม ตฤตียโศลก

(บทสรรเสริญ10บทแห่งพระคุรุมรุตปุราธีศะ บทที่3) सुकृतकल्पकं सामतोषितं सकलवैष्णवाकारसूकरम्। भुवनभूषणालंकृतं विभुं गुरुमरुत्पुराधीशमाश्रये॥ สุกฤตกลฺปกํ สามโตษิตํ สกลไวษฺณวาการสูกรมฺฯ ภุวนภูษณาลํกฤตํ วิภุํ คุรุมรุตฺปุราธีศมาศฺรเยฯ। คำอ่านไทย สุกฤตะ กัลปะกัม สามะโตษิตัม สะกะละไวษณวาการะ สูกะรัม ภุวะนะ ภูษะณาลังกฤตัม วิภุม คุรุมะรุตปัราธีศะมาศระเย อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย สุกริตะ กัลปะกัม ซามะโตชิตัม สะกะละ แวชณะวาการะ ซูกะรัม ภุวะนะ (บุห์วะนะ) ภูชห์ะณาลังกริตัม วิภุม กุรุมะรุตปุราธีชะมาชระเย คำแปล พระผู้ทรงรูปแห่งหมูป่า ผู้ทรงพลังอำนาจทั้งหมดแห่งพระวิษณุ พระผู้ทรงโปรดปรานการขับสวดทำนองแห่งสามเวท แลทรงตอบสนองต่อทุกความปรารถนาของผู้ประพฤติดี ประพฤติชอบดังต้นกัลปพฤกษ์ พระผู้ทรงแผ่ซ่านไปทุกหนแห่ง พระผู้ทรงได้รับการตกแต่งแล้วด้วยพื้นปฐพี ข้าแต่พระคุรุมรุตปุราธีศ ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระองค์เป็นที่พึ่ง. หมายเหตุ กัลปพฤกษ์ คือ ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ในสรวงสวรรค์ อันเกิดขึ้นเมื่อครั้งกวนเกษียรสมุทร เชื่อว่า สามารถดลบันดาลทุกสิ่งอย่างได้ตามปรารถนา สามเวท เป็นคัมภีร์พระเวทอันดับที่สอง […]

เกร็ดความรู้ เรื่องทั่วไป

ศรี คุรุมรุตปุราธีศะ ทศกะ สโตรัม ทวิตียโศลก

(บทสรรเสริญ10บทแห่งพระคุรุมรุตปุราธีศะ บทที่2) प्रणवमानसं प्राणजीवनं प्रकटकच्छपाकारमीश्वरम्। अमृतदायकं नित्यनूतनं गुरुमरुत्पुराधीशमाश्रये॥ ปฺรณวมานสํ ปฺราณชีวนํ ปฺรกฏกจฺฉปาการมีศฺวรมฺฯ อมฤตทายกํ นิตฺยนูตนํ คุรุมรุตฺปุราธีศมาศฺรเยฯ। คำอ่านไทย ประณะวะ มานะสัม ปราณะชีวะนัม ประกะฏะ กัจฉะปาการะมีศวะรัม อมฤตะ ทายะกัม นิตยะนูตะนัม คุรุมะรุตปุราธีศะมาศระเย อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย ประณะวะ มานะซัม ปราณะจีวะนัม ประกะตะ กัจฉะปาการะมีชวะรัม อะมริตะ ดายะกัม นิตยะนูตะนัม กุรุมะรุตปุราธีชะมาชระเย คำแปล พระผู้เป็นเจ้าผู้ซึ่งปรากฏแล้วในรูปของพญากัจฉปะ พระผู้ทรงเป็นหัวใจของปรณวะ พระผู้ทรงเป็นปราณแห่งชีวิต พระผู้ประทานซึ่งความเป็นนิรันดร์ แลความอ่อนเยาว์อยู่เป็นนิจ ข้าแต่พระคุรุมรุตปุราธีศ ข้าพเจ้าขอถึงพระองค์เป็นที่พึ่งพิง. หมายเหตุ ปรณวะ หมายถึง เสียงแห่งจิตวิญญานอันศักดิ์สิทธิ์ของจักรวาล อันเป็นรูปแห่งปรมาตมัน ซึ่งเป็นมูลเหตุแห่งจักรวาลทั้งปวง คือ โอม การะ กัจฉปะ หมายถึง เต่า กล่าวถึง […]

เกร็ดความรู้ เรื่องทั่วไป

ศรี คุรุมรุตปุราธีศะ ทศกะ สโตรัม ประถมโศลก

(บทสรรเสริญ10บทแห่งพระคุรุมรุตปุราธีศะ บทคาถาแรก) गरुडवाहनं पुण्यदर्शनं वरझषाकृतं वेदसंग्रहम्। प्रलयकालजीवात्मतारकं गुरुमरुत्पुराधीशमाश्रये॥ ครุฑวาหนํ ปุณฺยทรฺศนํ วรฌษากฤตํ เวทสํคฺรหมฺฯ ปฺรลยกาลชีวาตฺมตารกํ คุรุมรุตฺปุราธีศมาศฺรเยฯ। คำอ่านไทย คะรุฑะ วาหะนัม ปุณยะทัรศะนัม วะระฌะษากฤตัม เวทะสังคระฮัม ประละยะกาละ ชีวาตมะ ตาระกัม คุรุมะรุตปุราธีศะมาศระเย อ่านออกเสียงสำเนียงอินเดีย กะรุดะ วาฮะนัม ปุณยะดัรชะนัม วะระจะชากริตัม เวดะ ซังคระฮัม ประละยะกาละ จีวาตมะตาระกัม กุรุมะรุตปุราธีชะมาชระเย คำแปล พระผู้ทรงครุฑเป็นพาหนะ ผู้ซึ่งเป็นมงคลแก่สายตาที่ได้พบเห็น พระผู้ทรงรูปแห่งมัจฉาอันเป็นเลิศ ผู้ทรงรวบรวมซึ่งพระเวท พระผู้ทรงเป็นดังนาวาของชีวาตมันในยามประลัย ข้าแต่พระคุรุมรุตปุราธีศ ข้าพเจ้าขอถึงพระองค์เป็นที่พึ่งพิง. หมายเหตุ ชีวาตมัน หมายถึง ตัวตน หรือ วิญญาณของแต่ละบุคคล ที่ต้องอาศัยร่างวัตถุในการดำรงอยู่ ตามกรรมของบุคคลนั้น ประลัย หมายถึง หนึ่งคืนของพระพรหมา ช่วงเวลาที่จักรวาลวัตถุถูกทำลายลงไปครึ่งหนึ่ง และจะถูกสร้างขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง […]

เกร็ดความรู้

ที่มาของพระนาม พิฆเนศ และ พิฆเนศวร ในไทย

อันว่า พระนามพระพิฆเนศ และ พิฆเนศวร ซึ่งนิยมกล่าวขานกันโดยชาวไทยนั้น มาจากนามสันสกฤตว่า วิฆเนศ และ วิฆเนศวร อันหมายถึง พระผู้เป็นเจ้าแห่งอุปสรรค โดยมาจากคำสันสกฤตสองคำคือ วิฆนะ (อุปสรรค,การกีดขวาง) สนธิกับ อีศะ/อีศวร (ผู้เป็นเจ้า) จึงได้รูป วิฆเนศ และ วิฆเนศวร และด้วยไทยนั้นได้รับรูปแบบการเขียน การอ่านแบบภาษาบังคละ และเหล่าภาษาในอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงปาลิภาษา (ภาษาบาลี) ซึ่งเป็นหนึ่งในบรรพบุรุษของภาษาบังคละก็ว่าได้ ซึ่ง ว สามารถเป็น พ ได้ จึงเป็น พิฆเนศ และ พิฆเนศวร ซึ่งทางภาษาไทยได้รับคำทั้งสองรูปแบบมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งพบได้บ่อย แค่ขึ้นรถออกจากบ้านเห็นป้ายร้านค้าต่างๆก็จะพบ คำทั้งสองรูปแบบ ทั้ง ว และ พ เช่น วิทยา และ พิทยา หมายถึง วิชา ความรู้ วัฒนะ และ พัฒนะ หมายถึง […]

เกร็ดความรู้

ศรี มหาลักษมี ธยานะ มนตระ

(บทมนต์ทำการสมาธิระลึกถึงพระศรีมหาลักษมี) या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गम्भीरावर्तनाभिस्तनभरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया। या लक्ष्मीर्दिव्यरुपैर्मणिगणखचितै: स्नापिता हेमकुम्भै: सा नित्यं पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता॥ ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम्। चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह॥ ยา สา ปทฺมาสนสฺถา วิปุลกฏิตฏี ปทฺมปตฺรายตากฺษี คมฺภีราวรฺตนาภิสฺตนภรนมิตา ศุภฺรวสฺโตฺรตฺตรียาฯ ยา ลกฺษมีรฺทิวฺยรูไปรฺมณิคณขจิไตะ สฺนาปิตา เหมกุมฺไภะ สา นิตฺยํ ปทฺมหสฺตา มม วสฺตุ คฤเห สรฺวมำคลฺยยุกฺตาฯ। โอํ หิรณฺยวรฺณำ หริณีํ สุวรฺณรชตสฺรชามฺฯ จนฺทฺรำ หิรณฺมยีํ ลกฺษมีํ ชาตเวโท […]